close
تبلیغات در اینترنت
دانلود پایان نامه کارشناسی:تعيين و شناسایی معیارهای بخش بندی بازار خودرو براساس انتظارات کیفی مصر

خانه | پست الکترونیک | آرشیو

دانلود فایل های آموزشی

دانلود نمونه سوال فايل هاي آموزشي و پژوهشي نقد و بررسي مظالب دانشگاهي پروژه هاي دانشجويي تحقيق و مقاله


دانلود پایان نامه کارشناسی:تعيين و شناسایی معیارهای بخش بندی بازار خودرو براساس انتظارات کیفی مصر

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

 

دانلود پایان نامه کارشناسی:تعيين و شناسایی معیارهای بخش بندی بازار خودرو براساس انتظارات کیفی مصرف ...

 

1-3  اهميت و ضرورت تحقيق…………………………………………………………………………………. 6

1-5  مدل و متغيرهاي تحقيق…………………………………………………………………………………….. 8

1-11  روش و ابزار گردآوري داده ها………………………………………………………………………… 22

1-12  جامعه و نمونه آماري…………………………………………………………………………………….. 22

1-13  روش تلخيص، توصيف داده ها و آزمون فرضيات………………………………………………… 23

1-14  تعريف عملياتي متغيرها…………………………………………………………………………………. 24

2ـ1  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 26

2ـ2  بخش بندی بازار…………………………………………………………………………………………….. 27

2ـ2ـ1  تعیین بازار مورد هدف………………………………………………………………………………….. 31

2ـ2ـ2  ایجاد پایگاه در بازار (مکان یابی)…………………………………………………………………….. 32

2ـ3  مفاهیم بخش بندی………………………………………………………………………………………….. 33

2ـ4  مزایای بخش بندی………………………………………………………………………………………….. 35

2ـ5  فرآیند بخش بندی بازار……………………………………………………………………………………. 39

2-6   رويكردي ديگر نسبت به فرآيند بخش بندي………………………………………………………… 56

2-7 تقسيم بندي بخش هاي بازار………………………………………………………………………………. 57

2-7-1  بازاريابي انبوه…………………………………………………………………………………………….. 58

2-7-2  بازاريابي مبتني بر بخش هايي از بازار………………………………………………………………. 58

 2-7-3  بازاريابي بر مبناي بخش هاي ويژه اي از بازار…………………………………………………… 59

2-7-4  بازاريابي خرد……………………………………………………………………………………………. 60

2-8  استراتژیهای ورود به بخش های بازار………………………………………………………………….. 61

2-8-1  بازاريابي يكسان…………………………………………………………………………………………. 62

2-8-2  بازاريابي تفكيكي………………………………………………………………………………………… 63

2-8-3  بازاريابي متمركز…………………………………………………………………………………………. 64

2-9  فاکتورهای موثر در انتخاب استراتژی ورود به بخش های بازار………………………………….. 64

2-10  قواعد واصول بخش بندی………………………………………………………………………………. 65

2-11 عناصر فرآيند برنامه ريزي استراتژيك…………………………………………………………………. 69

2-12 طبقه بندی متغیرهای بخش بندی……………………………………………………………………….. 70

2-12-1 بخش بندی بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی……………………………………………….. 72

2-12-1-1 سن: …………………………………………………………………………………………………… 73

2-12-1-2 جنسیت :……………………………………………………………………………………………… 74

2-12-1-3 چرخه حیات خانواده:……………………………………………………………………………… 75

2-12-1-4) اندازه خانواده……………………………………………………………………………………….. 76

2-12-1-5 درآمد :………………………………………………………………………………………………… 76

2-12-1-6 شغل:…………………………………………………………………………………………………… 77

2-12-1-7 تحصیلات :………………………………………………………………………………………….. 78

2-12-2بخش بندی بر اساس مناطق جغرافیایی…………………………………………………………….. 78

2-12-3 بخش بندی بر اساس عوامل روانشناختی………………………………………………………….. 79

2-12-3-1طرز تفکر ………………………………………………………………………….. 81

2-12-3-2 شخصیت :……………………………………………………………………………………………. 82

2-12-3-3سبک زندگی :………………………………………………………………………………………… 83

2-12-3-3-1 بازاریابی سبک زندگی ………………………………………………………………………… 84

2-12-3-4 طبقات اجتماعی ……………………………………………………………………………………. 85

2-12-4 بخش بندی بر اساس عوامل رفتاری……………………………………………………………….. 86

2-12-4-1 موقعیت خرید ……………………………………………………………………. 86:

2-12-4-2 منافع مصرف کنندگان:……………………………………………………………. 87

2-12-4-3 وضعیت مصرف کننده…………………………………………………………………………….. :88

2-12-4-4 میزان مصرف………………………………………………………………………. 89

2-12-4-5 میزان وفاداری……………………………………………………………………………………….. 89

2-14   روند استفاده از فنون بخش بندی بازار………………………………………………………………. 93

2-15 تکنیکهای تحلیلی بخش بندی…………………………………………………………………………… 95

2-16   مطالعات بين المللي انجام شده در زمينه بخش بندي بازار…………………………………….. 96

2-17  مباحث بخش بندي بازار بين المللي………………………………………………………………… 102

2-18خلاصه تحقيقات داخلي انجام شده در زمينه بخش بندي بازار…………………………………. 104

3-1   مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 108

3-3  ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………………… 109

3-3-1   تبيين پرسشنامه  ………………………………………………………………………………………. 109

3-3-2  توزيع سوالات پرسشنامه براي فرضیات تحقیق……………………………………………….. 109

3-3-3   روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………….. 110

3-3-4  پایایی ( اعتبار ) پرسشنامه…………………………………………………………………………… 111

3-4  جامعه آماری………………………………………………………………………………………………… 112

3-5  نمونه آماری………………………………………………………………………………………………… 112

3-5-1  تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………………………….. 113

3-6   روش های آماری بخش بندي و آزمون فرضيه ها………………………………………………. 114

3-7  فنون آماری بخش بندی…………………………………………………………………………………. 115

3-7-1  تحلیل عاملی………………………………………………………………………………………….. 115

3-7-2  تحلیل خوشه ای …………………………………………………………………………………….. 115

3-7-2-1  تحلیل خوشه ای K-Means…………………………………………………………………. 117

3-7-2-2  تعداد خوشه ها………………………………………………………………………………………. 118

3-7-3  فنون تحلیل آماری آزمون فرضيه ها………………………………………………………………… 119

3-7-3-1  تحلیل واریانس یکطرفه…………………………………………………………………………… 119

3-7-3-2  آزمون استقلال کای- مربع…………………………………………………………………… 120

3-7-3-3  آزمون کروسکال- والیس………………………………………………………………………….. 120

فصل چهارم: تحليل داده‌ها و آزمون فرضيه ها

4-1  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 122

4-2  توصيف و تحليل داده هاي جمعيت شناختي………………………………………………………… 123

4-2-1  جنسيت…………………………………………………………………………………………………… 123

-2-2  وضعيت تاهل…………………………………………………………………………………………….. 123

4-2-3  شغل………………………………………………………………………………………………………. 123

4-2-4  تحصيلات……………………………………………………………………………………………….. 124

4-2-5   سن……………………………………………………………………………………………………….. 124

4-2-6  تعداد اعضاي خانواده………………………………………………………………………………….. 125

4-2-7  درآمد……………………………………………………………………………………………………… 125

4-3  تحليل داده هاي مدل تحقيق…………………………………………………………………………….. 127

4-4  اجراي تحليل خوشه اي و شناسايي بخش هاي بازار………………………………………………. 128

4-5  آزمون فرضيه ها……………………………………………………………………………………………. 132

4-5-1  آزمون فرضيه فرعي اول………………………………………………………………………………. 132

4-5-2  آزمون فرضيه فرعي دوم……………………………………………………………………………… 133

4-5-3  آزمون فرضيه فرعي سوم……………………………………………………………………………… 134

4-5-4  آزمون فرضيه فرعي چهارم…………………………………………………………………………… 136

4-5-5  آزمون فرضيه فرعي پنجم…………………………………………………………………………….. 137

4-5-6  آزمون فرضيه فرعي ششم…………………………………………………………………………….. 138

4-5-7  آزمون فرضيه فرعي هفتم…………………………………………………………………………….. 139

فصل پنجم: تحليل يافته ها: نتيجه‌گيري‌وپيشنهادها

5-1  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 143

5-2  تحليل يافته ها………………………………………………………………………………………………. 143

5-2-1   نتايج تحليل عاملي……………………………………………………………………………………. 143

5-2-2  نتايج بخش بندي……………………………………………………………………………………….. 144

5-2-3  نتايج حاصل از فرضيات……………………………………………………………………………… 146

5-3  نتيجه گيري………………………………………………………………………………………………….. 150

5-3-1  توصيف و تحليل داده هاي جمعيت شناختي…………………………………………………….. 150

5-3-2  توصيف و تحليل متغيرهاي مدل منافع پژوهي خريد…………………………………………… 151

5-4  محدوديت هاي پژوهش…………………………………………………………………………………. 153

5-5  پيشنهادها…………………………………………………………………………………………………….. 154

5-5-1  پيشنهاد هايی بر اساس یافته های تحقیق………………………………………………………….. 154

5-5-2  پيشنهادهایی برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………. 155

منابع………………………………………………………………………………………………………………….. 157

ضمائم ………………………………………………………………………………………………………………. 167

 

جدول 1-1  مطالعات داخلي بخش بندي بازار……………………………………………………………… 21

جدول 2ـ2  ارزیابی جذابیت های بخش های بازار………………………………………………………… 53

جدول 2ـ3  ارزیابی نقاط قوت کسب و کار بازرگانی…………………………………………………….. 54

جدول 2-4  معيارهاي بخش بندي اثربخش ………………………………………………………………… 68

جدول 2-5 متغيرهاي مطرح در بخش بندي بازارهاي مصرفي…………………………………………… 70

جدول 2-6 مزاياي حاصل از تقسيم بندي خمير دندان…………………………………………………….. 88

جدول2-7 متغیرهای اصلی برای بخش بندی بازار مصرفی ……………………………………………… 90

جدول2-8  اهداف بخش بندی ومبناهای متناسب باآنها…………………………………………………… 93

جدول 3-1 ترکیب سوالات پرسشنامه در ارتباط با فرضیات تحقیق ………………………………….. 110

جدول 3-2  توزيع نمونه ها در سطح شهر شيراز در سال 1393……………………………………… 114

جدول 4-3  توزيع جنسيت و تحصيلات……………………………………………………………………. 124

جدول 4-4  توزيع جنسيت و سن……………………………………………………………………………. 125

جدول 4-5  توزيع تحصيلات و درآمد………………………………………………………………………. 126

جدول 4-6  توزيع شغل و درآمد……………………………………………………………………………… 126

جدول 4-7  آزمون بارتلت و KMO……………………………………………………………………….. 127

جدول 4-8   نتايج تحليل عاملي………………………………………………………………………………. 128

جدول 4-9  نتايج تحليل خوشه اي…………………………………………………………………………… 132

جدول 4-10   تحليل واريانس يكطرفه فرضيه سن……………………………………………………….. 135

جدول 4-11  تحليل واريانس يكطرفه فرضيه ميزان وفاداري…………………………………………… 140

جدول 5-1   عامل هاي استخراج شده……………………………………………………………………….. 144

جدول 5-2  نتايج تحليل خوشه اي…………………………………………………………………………… 144

جدول 5-3  بخش هاي استخراج شده……………………………………………………………………….. 145

جدول 5-3  اولويت بندي منافع مورد نظر مصرف كنندگان……………………………………………… 150

شكل 1-1  مدل هاي سه گانه بخش بندي بازار…………………………………………………….. 10

شكل 1-2 مدل مفهومي بخش بندي بازارتحقيق…………………………………………………….. 11

شكل 2-1  مزاياي اوليه و ثانويه بخش بندي بازار    …………………………………………….. 37

شكل 2-2  مزاياي بخش بندي بازار…………………………………………………………………… 39

شكل 2-3  مدل STP……………………………………………………………………………………. 39

شکل 2ـ4  مثال ساده ای از نقشه بازار برای شرکت فرضی الف ………………………………. 41

شکل 2ـ5  ماتریس چهارخانه ای   …………………………………………………………………… 48

شكل 2-6  فرآيند بخش بندي بازار ………………………………………………………………….. 55

شكل 2-7  فرآيندي ديگر براي بخش بندي بازار………………………………………………….. 56

شكل 2-8 سطوح تقسيم بندي ( بخش بندي) بازار………………………………………………… 57

شكل 2-9 استراتژي هاي بخش بندي بازار………………………………………………………….. 62

شكل 2-10 عناصر فرآيند برنامه ريزي استراتژيك…………………………………………………. 69

شكل 2-11 مباحث بخش بندي بازار بين المللي………………………………………………….. 103

 

چكيده

در پاسخ به تغییرات محیط رقابتی شرکت ها شعار خدمات متمایز و بخش بندی بازار را در پیش گرفته اند تا بتوانند نیازهای تک تک مشتریان را در بازار هدف ارضا کنند. در سال های اخیر رویکرد بازاریابی ارتباطی یا بازاریابی تک به تک از اساسی ترین رویکردهایی است که توسط شرکت ها استفاده می شود. این رویکرد که سطح نهایی بخش بندی است در پی ارضای نیازهای تک تک مشتریان در بازار هدف می باشد. يكي دیگر از رويكرد هايي كه امروزه براي بخش بندي بازار مورد استفاده قرار مي گيرد رويكرد “منافع پژوهي خريد” است .منافع پژوهي به انواع مزيت هايي اطلاق مي شود كه مصرف كنندگان در محصولات جستجو مي كنند..بنابراین، در این تحقیق بازار خودرو بر اساس منافع مورد نظر مصرف کنندگان شهر شیراز بخش بندی مي شود. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه مصرف کنندگان تندر 90 در شهر شيراز تشکیل داده و نمونه مشتمل بر 250 نفر از مصرف کنندگان تندر 90 در مناطق پنجگانه(شمال- جنوب- مركز- شرق- غرب) شهر شیراز است.ابزار پژوهش، پرسشنامه با مقیاس پنج درجه ای لیکرت است.مدل تحقيق با 27 متغير مورد ارزيابي قرار گرفت. تحلیل داده هاي تحقيق در سه مرحله است. در مرحله اول با استفاده از تحلیل عاملی تعداد متغیرها به پنج متغیر کاهش یافت سپس پنج متغیر استخراج شده به عنوان متغیر ورودی الگوریتم تحلیل خوشه ای K-Means در نظر گرفته شده ،بعد از اجرای تحلیل خوشه ای، بازار با توجه به منافع مورد نظر مصرف کنندگان به چهار بخش تقسیم شد.بعد از شناسایی بخش ها به آزمون فرضیات پرداخته شد. نتایج آزمون های آماری نشانگر وجود رابطه معنی داری بین عوامل ” وضعیت تاهل، تحصیلات، شغل، درآمد، وفاداری ” با منافع مورد نظر مصرف کنندگان خودرو است که در قالب بخش های بازار ارائه شده است. در این تحقیق فرضیه های تاثیر جنسیت مصرف کنندگان و سن در انتخاب و خرید خودرو تایید نشد.

 

 فصل اول:

مقدمه

امروزه به دليل افزايش رقابت، بازاريابي و تحقيقات بازار به عنوان مولفه هاي پيشرفت شركت ها عمل مي كنند و با شناسايي و ارزيابي مشتريان و بازار در صدد ارائه راهكارهايي براي بهبود هدف غايي شركت ها يعني سودآوري آنها هستند.

يكي از اصول مسلم حاكم بر بازار رقابتي كنوني مشتري مداري و اعتقاد به اصول مشتري محوري مي باشد. در واقع عصر امروز را عصر “توليد هدفمند” نام نهاده اند. بنابراين امروزه شركت ها از شيوه بازاريابي انبوه دست برداشته و به بازاريابي مبتني بر هدف روي آورده اند. در اين روش كل بازار را به بخش هاي مختلفي تقسيم مي نمايند و بهترين و مناسب ترين بخش ها را بر مي گزينند و براي ارائه خدماتي سودآور، بهتر از رقباي خود، استراتژي هاي سازماني را تدوين و طرح ريزي مي نمايند.

از آنجا كه براي بخش بندي بازار مبناي ثابتي وجود ندارد، تا شركت ها بر اساس آن بازارهايشان را بخش بندي نمايند، براي بخش بندي بازار روي متغيرهاي زيادي كار شده است، به طوري كه اين متغيرها به تنهايي و يا به صورت جمعي ساختار بازار را نشان مي دهند.+ نوشته شده در یکشنبه 18 تير 1396 ساعت 13:56 توسط aaaa | | تعداد بازدید : 1

مطالب قبلی

» عوامل کلی مؤثر بر مطلوبیت مسکن-معماری پایدار
» طراحی مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری سبز
» اصول طراحی سبز
» مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز
» توسعه مدیریت زنجیره تامین سبز
» پایان نامه اجزای سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) و عملکرد سازمانی
» جرم شناختی سرقت در فضای سایبری-رشته حقوق
» حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انبار با پنجره زمانی
» پایان نامه سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری)
» پایان نامه سرمایه های فکری و اثر آن بر عملكرد سازمانی

صفحات وبلاگ

منوی اصلی

تبلیغات

دسته بندی خبر ها

نظر سنجی

درباره ی ما


آرشیو

پیوند های وبلاگ

امار وبلاگ

امکانات


Powered By
rozblog.com

کلیه ی حقوق مادی و معنوی وبلاگ postca محفوظ می باشد.