close
تبلیغات در اینترنت
دانلود پایان نامه کارشناسی:بررسي روابط متقابل ميان اجزاي سرمايه هاي فکری(سرمايه انساني، سرمايه سا

خانه | پست الکترونیک | آرشیو

دانلود فایل های آموزشی

دانلود نمونه سوال فايل هاي آموزشي و پژوهشي نقد و بررسي مظالب دانشگاهي پروژه هاي دانشجويي تحقيق و مقاله


دانلود پایان نامه کارشناسی:بررسي روابط متقابل ميان اجزاي سرمايه هاي فکری(سرمايه انساني، سرمايه سا

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

 

 

مقدمه

با ورود به اقتصاد دانشي،دانش در مقايسه با ساير عوامل توليد مانند زمين و سرمايه و ماشين آلات و… . از ارجحيت بيشتري برخوردار شده استبه طوريكه در اين اقتصاد،دانش به عنوان مهمترين عامل توليد محسوب مي شود و از آن به عنوان مهمترين مزيت رقابتي سازمانها ياد برده مي شود (Seetharaman et al.,2002).يكي از ويژگيهاي اين دانش اين است كه نامشهود است يعني غير قابل لمس و غير قابل محسوس  است و ارزشگذاري و اندازه گيري آن خيلي سخت و مشكل است در صورتي كه در گذشته سازمانها با استفاده از روشهاي حسابداري قادر بودند تا ارزش و اندازه عوامل توليد خودرا بطور كامل محاسبه كنند. امروزه اين روشهاي حسابداري ديگر داراي كارايي لازم نيستند (Sullivan et al.,2000).دانش به عنوان يكي از مهمترين اجزاي داراييهای نامشهود محسوب مي شود.اگر در گذشته بيشتر داراييهایسازمانها مشهود بودهاند ولي امروزه قسمت اعظم داراييهای سازمانها نامشهود هستند (Sullivan et al.,2000).در اين اقتصاد دانشي،موفقيت سازمانها به توانايي مديريت اين داراييهاي نامشهود بستگي دارد و براي اينكه بتوانيم اين داراييها را مديريت كنيم ابتدا مي بايستي  آنها را شناسايي واندازه گيري كرده  و در نهايت مي توانيم آنها را مديريت كنيم (San`chez et al.,2000).

با ورود به اقتصاد دانشي ،ما به مدل جديدي از داراييهاي سازماني نياز داريم.بطور كلي داراييهای سازماني را مي توان به 2 دسته كلي تقسيم كرد :

در اين فصل ازتحقيق، محقق به طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقيق، به بيان مساله اصلي پژوهش و تشريح و بيان موضوع، ضرورت انجام تحقيق، فرضيه هاي تحقيق، اهداف اساسي از انجام تحقيق، روش تحقيق، روش هاي گردآوري اطلاعات، نمونه و جامعه آماري، روش نمونه گيري و روش هاي تجزيه و تحليل اطلاعات پرداخته، و در پايان اصطلاحات و واژه هاي تخصصي مطرح مي گردند.

 • مسأله اصلي تحقيق

اين امر مسلمي است که پژوهش هاي کاربردي، مساله مدار هستند. بدين معني که تمام فرآيند پژوهش، از اولين گام هاي مشاهده تا آخرين مراحل استنتاج، مي بايد حول يک يا چند مساله يا مشکل دور بزند. بنابر اين، روشن کردن مشکل يا مساله در يک تحقيق علمي و کاربردي، يکي از ضروري ترين و اولين گام هاي پژوهش است. اگر مساله خوب روشن يا تبيين نشود، تمام مراحل بعدي فرايند تحقيق از قبيل: جمع آوري اطلاعات و استنتاجات يا نتيجه گيري، دچار مشکلات و نواقصي خواهد شد که ناشي از خود آن مراحل نيست، بلکه ناشي از روشن نبودن و بيان نادرست مساله است. بنابر اين شايد اغراق نباشد که بعضي از محققان معتقدند که خوب و درست روشن کردن مساله، معادل نيمي از فعاليت هاي پژوهشي است.

شکل 1-1) مدل مفهومي تحقيق

 

 1. آيا ميان اجزاي سرمايه هاي معنوي،ارتباط معنادار ومثبتي وجود دارد ؟
 • آيا بين سرمايه انساني و سرمايه مشتري ارتباط معنادار و مثبتي وجود دارد ؟
 • آيا بين سرمايه انساني و سرمايه ساختاري ارتباط معنادار و مثبتي وجود دارد ؟
 • آيا بين سرمايه ساختاري و سرمايه مشتري ارتباط معنادار و مثبتي وجود دارد ؟
  • تشريح و بيان موضوع

در يك تعريف ساده، سرمايه فکری،عبارتست از تفاوت بين ارزش بازاري و ارزش دفتري داراييهاي يك شركت(Seetharaman et al.,2009). در تعريف ديگر، از سرمايه فکری به عنوان همه فرآيندهاو داراييهايي نام برده مي شود كه معمولا در تراز نامه منعكس نمي شوند (Bontis et al.,2000). متاسفانه هيچ تعريف جهانشمولي از سرمايه هاي فکری وجود ندارد.خود اين سرمايه هاي فکری هم داراي يكسري اجزايي هستند كه در يك طبقه بندي ساده شامل سه نوع سرمايه انساني،سرمايه ساختاري و سرمايه مشتري مي باشد (Bontis et al.,2000).

سرمايه انساني:شامل ذخيره دانش اعضاي يك سازمان است كه شامل شايستگها و طرزفكرهاي كاركنان است.

سرمايه مشتري:عبارتست از دانش گرفته شده در كانالهاي بازاريابي و روابط مشتري يك سازمان است (Bontis et al.,2000).

طبقه بنديهاي مختلفي از سرمايه هاي فکری ارايه شده است.(Seetharaman et al.,2002andPetty et al.,2000 and Chen et al.,2004).

بطور كلي بايد گفت كه مهمترين جز اصلي و اساسي سرمايه فکری،سرمايه انساني است و دو سرمايه ديگر تابعي از سرمايه انساني است (Chen et al., 2004).

متاسفانه سازمانها به اين سرمايه هاي فکری توجهي ندارند و از نقش آنها در تحقق اهداف خود،غافل هستند زیرا اين سرمايه هاي فكري را نمي شناسند و قادر به انداره گيري آنها نيستند.

2- آيا اين اجزا سرمايه هاي فکری با همديگر ارتباطي دارند يا نه؟

 

 • ضرورت و اهميت انجام تحقيق

همانطوري كه قبلا اشاره شد امروزه قسمت اعظم داراييهای سازمانهارا داراييهاي نامشهود تشكيل ميدهند و روشهاي حسابداري قادر به اندازه گيري آنها نيستند (Sullivan et al., 2000). از طرفي در اين اقتصاد دانشي،موفقيت سازمانها به توانايي مديريت اين داراييها نامشهود بستگي دارد. مر[1]وهمكارانش دلايلي را براي توجه و اندازه گيري سرمايه هاي فکری برشمرده اند كه عبارتند از:

2-ارزيابي اجراي استراتژيها.

 

6-ودليل ديگر براي انجام اينكار اين است كه اندازه گيري سرمايه فكري بطور كامل و دقيق، مي تواند ارزش و عملكرد شركتها را اندازه گيري كند چونكه در يك جامعه مبتني بر دانش،دانش بخش مهمي از ارزش يك كالا و نيز بخش مهمي از ثروت يك شركت را تشكيل مي دهد (Kannan et al.,2004 and Chen et al.,2011).

اگر چه ما قادر به اندازه گيري دقيق اين داراييها نيستيم ولي حداقل با توجه به آنها و اطلاع از نقش آنها در عملكرد سازمانی سازمانها،به اهميتسرمايه گذاري بر روي اين داراييها پي ميبريم (San`chez et al.,2010).

 • فرضيه‌هاي تحقيق
 1. سرمايه انساني با سرمايه مشتري ارتباط معنادار و مثبتي دارد.
 2. سرمايه انساني با سرمايه ساختاري ارتباط معنادار و مثبتي دارد.
 3. سرمايه ساختاري با سرمايه مشتري ارتباط معنادار و مثبتي دارد.
  • اهداف انجام تحقيق
 1. بررسي ارتباط سرمايه هاي فکری با عملكرد سازمانی.
 2. اطلاع از وضعيت( نسبي) اين سرمايه هاي فکری.
  • روش انجام تحقيق

نوع تحقيق بر اساس هدف، كاربردي توصيفي است و  روش آن بر اساس نحوه گردآوري داده ها، توصيفي و از نوع همبستگي است

 • روش هاي گردآوري اطلاعات
 • قلمرو تحقيق

1-8-1)قلمرو موضوعي تحقيق

1-8-2)قلمرو مكاني تحقيق

قلمرو مکاني اين تحقيق کلية شعب بانک رفاه کارگراندر استان فارس مي‌باشند

1-8-3)قلمرو زمانی تحقیق

 

  • جامعه آماري

جامعه آماری شامل  کلیه مديران شعب بانک رفاه کارگراناستان فارس می باشد.

در اين تحقيق از آن جايي که جامعه مورد نظر که همان شعب بانک رفاه کارگراناستان فارس به همراه مدیران شعب بانک رفاه کارگران است محدود در نظر گرفته شده است، بنابراين جهت محاسبة حجم نمونة مورد نياز براي پژوهش از رابطه زير استفاده گرديده است.دراين تحقيق براي تعيين حجم نمونه ازفرمول زيراستفاده شده است.

 

 

P: برآورد نسبت صفت متغير؛ 5/0= P

n = 227

 

 • روش هاي مورد نظر براي تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه ها

براي تجزيه تحليل داده ها از روشهاي مختلف توصيفي واستنباطي استفاده مي شود و از نرم افزارSpss و خصوصا نرم افزار Lisrel براي برقراري روابط علي متغير هاي مستقل با متغيرهاي وابسته استفاده مي شود. يكي از قوي ترين ومناسبترين روشهاي تجزيه و تحليل در تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي، تجزيه و تحليل چند متغيره است، زيرا ماهيت اين گونه موضوعات،چند متغيره بوده و نمي توان آنها را با شيوه دو متغيري حل نمود.تجزيه وتحليل چند متغيره بهيكسريروشهاي تجزيه و تحليل اطلاق مي شود كه ويژگيهاي اصلي آن، تجزيه و تحليل همزمان k متغير مستقل و  n متغير وابسته است. اين روش يا متدولوژي، تركيب رياضي و آماري پيچيده اي از تجزيه و تحليل عاملي و رگرسيون چند متغيره و تحليل مسير است كه در يك سيستم پيچيده گرد هم آمده تا پديده پيچيده اي را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. همچنین برای بررسی نقاط قوت و ضعف سرمایه های فکری از آزمون دو جمله ای و فریدمن نیز استفاده می شود.

 

 • تعريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي تحقيق
 • سرمايه فكري
 • سرمايه انساني

شامل ذخيره دانش اعضاي يك سازمان است كه شامل شايستگها و طرزفكرهاي كاركنان است.

 • سرمايه ساختاري
 • سرمايه مشتري

عبارتست از دانش گرفته شده در كانالهاي بازار يابي و روابط مشتري يك سازمان است.(Bontis et al .,2000).

در این تحقیق منظور از عملکرد سازمانی شعب بانک، کارآیی است. در واقع اندازه گیری عملکرد در سطح عملیاتی شعب بانک، همان کارآیی است. منظور از کارایی نسبت خروجیها به ورودیها است. خروجیها شامل حجم منابع جمع آوری شده ( حسابهای قرض الحسنه ، پس انداز، سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت ) و تسهیلات پرداختی و سود دریافتی و کارمزد دریافنی است و ورودیها شامل تعداد پرسنل ، سمت ، تحصیلات و سابقه کار و مطالبات معوقه و سود پرداختی به سپرده ها است.+ نوشته شده در یکشنبه 18 تير 1396 ساعت 13:57 توسط aaaa | | تعداد بازدید : 2

مطالب قبلی

» عوامل کلی مؤثر بر مطلوبیت مسکن-معماری پایدار
» طراحی مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری سبز
» اصول طراحی سبز
» مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز
» توسعه مدیریت زنجیره تامین سبز
» پایان نامه اجزای سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) و عملکرد سازمانی
» جرم شناختی سرقت در فضای سایبری-رشته حقوق
» حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انبار با پنجره زمانی
» پایان نامه سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری)
» پایان نامه سرمایه های فکری و اثر آن بر عملكرد سازمانی

صفحات وبلاگ

منوی اصلی

تبلیغات

دسته بندی خبر ها

نظر سنجی

درباره ی ما


آرشیو

پیوند های وبلاگ

امار وبلاگ

امکانات


Powered By
rozblog.com

کلیه ی حقوق مادی و معنوی وبلاگ postca محفوظ می باشد.