close
تبلیغات در اینترنت
دانلود پایان نامه خلاقیت و افزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران-پایان نامه رشته روانشناسی

خانه | پست الکترونیک | آرشیو

دانلود فایل های آموزشی

دانلود نمونه سوال فايل هاي آموزشي و پژوهشي نقد و بررسي مظالب دانشگاهي پروژه هاي دانشجويي تحقيق و مقاله


دانلود پایان نامه خلاقیت و افزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران-پایان نامه رشته روانشناسی

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

 

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

نبود كارايي و اثربخشي مديريت اشتغال زايي در جامعه، لزوم استفاده از ابزارهاي نوين مديريتي براي ارتقاي شاخصهاي ياد شده را ضروري مي كند. لذا طراحي راهبردي كه بتواند حركت نظامهاي اجتماعي و اقتصادي كشور را به سمت اشتغال بيشتر نظام مند كند و براي هدفي كه از فلسفه ياد شده حاصل مي شود صورت مي گيرد. اين هدف عبارتست از : « استفاده از ابزارهاي نوين مديريتي براي دستيابي به مديريت كارا و اثر بخش و حلقه گم شده اشتغال در اقتصاد كشور است .» (هاشمی ,1380).

کارآفر ینی و IT:

به عنوان يكي ازگزينه هاي توسعه مطرح است و امروزه فناوريهاي اطلاعات زيرساخت توسعه ملي است. چرا ؟ چون  امر عدالت  اجتماعي منوط  به داشتن يك جامعه  مبتني  بر اطلاعات است به تعبيركلانتر،امروزه مديريت مبتني بردانايي[1]  حرف اول را مي زند و اساس قضيه است. يعني هر چقدر مردم به اطلاعات آگاه تر، و مشرف تر باشند در تصميم گيريهاي ملي و فردي ميتوانندحضوري آگاهترداشته باشندوامروزجامعه براين پايه استواراست.ازفناوري اطلاعات يا به تعبيركاملتر[2]ICT   كه از آن به عنوان توانمند ساز (Enabler) ياد مي كنند. زيرا امروزه براي تحولات و توسعه اقتصادي، اجتماعي دو نوع نگاه IT يا ICT در دنيا وجود دارد. درنگاه نخست كه IT يا ICT را به عنوان يك بخش[3]،  در نظر مي گيرند كه كارش درباره صنعت يا كشاورزي و توليد نا خالص ملي چه سهمي داشته باشد، كه بتواند توليدات IT را به جامعه عرضه كند. مانند موبايل، انواع و اقسام وسايل الكترونيكي وغيره كه  امروزه اين نگاه ديگر منسوخ  شده است.  در نگاه دوم از IT  و ICT  به  عنوان توانمند ساز توسعه  اجتماعي  ياد مي كنند.  يعني آن  فناوري كه زير  ساخت  جوامع[4]  دولت الكترونيك، دانشگاه الكترونيك، مدرسه الكترونيك وهمه اينها مبتني بر ICT است. اين ارتباط بسيار وسيع را دانش توسعه امروز معرفي مي كنند تا اينكه شما ICT را به عنوان يك فناوري در كنار بقيه فناوريها تلقي نكنيد. اين فناوري عامل اصلي توسعه اقتصادي، اجتماعي است چون اطلاعات دراختيار همگان قرار مي گيرد. اينترنت يك شبكه واسط براي برخي از فعاليتهاي اجتماعي تلقي نمي شود. امروزه اغلب كشورها هدف ICT خودشان را در توسعه اجتماعي تدوين كرد و يا درحال ايجاد آن هستند و هراندازه ما از اين فضا عقب تر باشيم امكان فناوري بتواند نهادينه شود كمتر است. بنابراين، عامل سوم كه دسترسي به منابع واطلاعات براي كارآفرينان هست يكي از مؤلفه هاي بسيار اساسي توسعه اجتماعي و ايجاد فضا براي كارآفرين و كارآفرينان است. و بحث چهارم و وجود خود كارآفرينان و نيروي انساني است. كارآفرينان صبورند، خلاقند، سخت كوشند، اميدوارند، سنت شكنند، ساختارشكن هستند، فرصت جو و مشاركت جو هستند، كارآفرينان نيروهاي خلق الساعه نيستند، اين نظام اجتماعي است كه در حوزه تعليم، تربيت، آموزش و درگروههاي اجتماعي چنين نيروهايي را با قواعد تشويقي وشيوه هاي آموزش، مستعد و تربيت كرده و به جامعه تحويل مي دهد. بنابراين بحث چهارم اصولاَ نيروي انساني كارآفريني يا كارآفرينان هستند. امروزه ديگر به يك قشر خاصي به عنوان كارآفرين توجه نمي كنند همه بايد به نوعي در جامعه كارآفرين باشند. اگر درمحدوده عمل خودشان به لايه هاي كلان تر ملي دست پيدا كنند طبيعي است كه پيشتازترند، هركس در عرصه خاص خود مي تواند از اين ويژگي بهره مند شود، به شرط اينكه اساس برنامه ريزيهاي آموزشي و تعليم و تربيت ملي براين پايه استوار باشد كه نيروي انساني كارآفرين تحويل بدهد و اين ويژگيهاي بيست و چندگانه را داشته باشد.قطعاَ بايد بخشي از تحليلها و كنكاشهاي ما به موقعيت جامعه ناظر باشد. بيشتر پژوهشهايي كه براي توسعه كارآفريني صورت مي گيرد ناظر به جوامع توسعه يافته صنعتي است. آنها از اين مسير گذر كرده اند، زيرساختهاي خود را به صورت عقلاني برپا كرده اند و تنها افزايش سرعت كارآفريني و گسترش نيروهاي كارآفرين را مد نظر دارند و بنابراين براي امر سازوكارها و ابزارهاي مختلف را پيشنهاد مي كنند. اين پژوهشها براي جوامعي است كه از اين مسير گذر كرده اند و به آن درجه اي از توسعه يافتگي رسيده اند (صنایی, تدوین: هاشمی , 1380).

البته اين بدان معني نيست كه در جوامع در حال توسعه و توسعه نيافته كارآفرين و كارآفريني جايي ندارد. بلكه بازدهي، اثربخشي و ثمربخشي موضوع، اگر به آن ساختهاي اساسي توجه نشود، محدود مي گردد و جلوه آن به گونه اي است كه اگرقرار باشد چنين رويدادي رخ دهد بايد از مسير توسعه يافتگي بايد عبور كند. اين زير ساختها بايد برقرار شده باشد تا بتوا نيم كارآفرينان بيشتري داشته باشيم و توسعه ملي را با تجهيز و پشتيباني نيروهاي كارآفرين سامان بدهيم. بنابراين اغلب در كشورهاي در حال توسعه بدون توجه به پيش نيازهاي اصلي ( چهار مؤلفه مورد اشاره ) كه دستيا بي به آنها نيازمند برنامه ريزي بلند مدت است، ممكن است به سازوكارهايي دست بزنند كه جواب لازم را ندهد و ايجاد يأس و نا اميدي كند. بنا براين بايد در رويكرد بحث كارآفريني اين دو موضوع مد نظر قرار گيرد و هردو عرصه را شامل بشود   (صنایی, تدوین: هاشمی , 1380).

كار آفريني و نظام ارزشي : در جامعه  شناسي  و روا نشناسي اجتماعي از مجمو عه  مفا هيمي ما نند  نگرشها[5] ، باورها[6] ونظام ارزشي[7] به عنوان ريشة واكنشهاي افراد و جوامع استفاده ميشود. به عبارت ديگر هر گونه رفتار فردي و اجتماعي به نوعي به مجموعه اي از مفاهيم ياد شده مرتبط مي شود. در اينجا نظام ارزشي به عنوان نتيجه مجموعه اي از نگرشها و باورهاي جامعه تلقي شده است. اين نظام ارزشي براي هر جامعه و زير سيستمهاي آن وجود دارد. نظام ارزشي هر زير سيستم با زير سيستم ديگر متفاوت است، نظام ارزشي كل جامعه بايد بتواند با حفظ يكپارچگي جامعه، شرايط رشد و توسعه زير سيستم را نيز فرا هم كند (هاشمی , 1380).

در بخش پيشين ، نظام ارزشي متناسب با كارآفريني فناورانه به صورت فشرده ارائه شد، همچنين بيان شد كه ريشة رفتارهاي اجتماعي، نظام ارزشي افراد و جامعه است و به عبارت ديگر، رفتارهاي اجتماعي ما نشان از نظام آموزشي ما دارد. كارآفريني و فناوري در كشور ما در سطح پاييني قرار دارد. كارآفرينان محدودي در حال فعاليت مي باشند كه معمولاَ پس از طي مراحلي از پيشرفت ، به نوعي خود و يا سرمايه آنها راهي خارج ميشود. بسياري از فرصتهاي تجاري در داخل و خارج به راحتي ازدست مي رود و………..

درباره فناوري تنها ذكر اين نكته كافي است كه طي سالهاي اخير ( مثلاَ دويست سال) كالا جديد، مهمي در داخل كشور از طريق نوآوري به توليد نرسيده است و اين درحالي است كه هر روز در دنيا دهها كالاي جديد عرضه مي شود. اين رفتار اجتماعي نشان مي دهد در نظام ارزشي جامعه ما، ارزشهاي كارآفريني و فناوري ضعيف است. براي بررسي برخي كمبودها درنظام ارزشي جامعه ما بررسي كالاهاي فرهنگي مي تواند مفيد باشد. در يك نگاه كلي در مجموعه كالاهاي فرهنگي مانند رمانها، شعرها، فيلمها، روزنامه ها، كتابها و …….  (صنوبر , تدوین: هاشمی, 1380).

كارآفريني و مالكيت معنوي : به گونه اي كلي داراييها به دو دسته داراييهاي آشكار و پنهان تقسيم ميشود. داراييهاي معنوي يك نوع دارايي، پنهان بوده و نمونه هايي همچون اختراع ، علايم تجاري ، طرحهاي صنعتي، آثار نوشته ، سمعي ، بصري، تجسمي و فني را دربر ميگيرد. حقوق مربوط به اختراعات ، علايم و طرحهاي صنعتي را در زيرمجموعه مالكيت صنعتي وحقوق مربوط به آثار ادبي و هنري را در زير مجموعه  مالكيت ادبي طبقه  بندي  مي كنند و  هر دو گروه را مالكيت  معنوي[8]  مي گويند.  به گونه اي كه اشاره شد  مالكيت صنعتي[9]   نوعي از مالكيت معنوي است كه به خلاقيتهاي فكري بشر در زمينه صنعت مربوط ميشود، در حاليكه گاه به غلط در رابطه با مالكيت اموال منقول به كار رفته و درتوليدات صنعتي را شامل ميشود، علايم تجاري و خدماتي، نامهاي تجاري، مشخصات منابع جغرافيايي و پشتيباني در مقابل رقابت ناسالم را نيز دربر ميگيرد. مالكيت ادبي و هنري[10] دومين شاخه عمده مالكيت معنوي است وحقوق پديدآورندگان آثار ادبي و هنري را دربرميگيرد. نحوه پشتيباني از حقوق پديدآورندگان كتاب، داستان، شعر، آواز، نقشه، نقاشي، كارهاي معماري و آثار سمعي و بصري در زيرمجموعه مالكيت ادبي و هنري طبقه بندي ميشود و دراين اواخر نمونه هايي همچون پشتيباني از امواج ماهواره اي حامل برنامه ها و نرم افزارهاي رايانه اي نيز به موضوعات آن اضافه شده است  (صنایی, تدوین: هاشمی, 1380).

همانند ساير جنبه هاي زندگي بشر، سرعت و تنوع تغييرات در عرصه فناوري نيز در حال افزايش است. افزايش سرعت و تنوع تغييرات در فناوري هر جامعه اي را با چالشهاي جدي مواجه كرده است. اين موضوع به ويژه در كشورهايي كه داراي زيرساختهاي لازم نبوده و از كشورهاي پيشرفته عقب مانده اند، بسيار دشوار است. بنابراين فرايند توسعه فناوري و روزآمد كردن فناوري نقشي محوري در فرايند توسعه جوامع دارد و ضروري است كه براي آن اقدامات مناسب صورت مي گيرد.

كارآفريني و عرصه هاي ظهور : كارآفريني در چه عرصه هايي صورت مي گيرد؟ به نظر ميرشد بيشتر عرصه هاي فكري و ادبيات توسعه به آن پرداخته اند، اما در كشورهايي كه مباني ارزشي آنها، عرصه هاي ديگري را هم، به گونه اي يكسان و دربرخي نمونه ها بيش از حوزه اقتصاد مد نظر دارند، بحث كارآفريني هم جدي تراست. يعني عرصه هاي حضور كارآفرينان هم در عرصه اقتصادي، هم در عرصة اجتماعي، هم در عرصه فرهنگي و هم در عرصه سياسي است. درابعاد مختلف فقط توانمندي آميختن گزينه هاي توليد، مد نظر كارآفرينان نيست. اين موضوع در حوزه فرهنگي هم مي تواند معني بدهد. بنابراين در برنامه ريزيهاي ملي عرصه متفاوت، براي بحث كارآفريني بايد مد نظر باشد: نخست عرصه هاي راهبردي و ديگري عرصه هاي كاربردي است (صنوبر, تدوین: هاشمی, 1380).

کارآفرینان اجتماعی کسانی هستند که در صدد شناسایی و رفع نیازهای جامعه اند و در این راه از اعتبار اجتماعی خود مایه می گذارند و برای رسیدن به هدف و ماموریت خود دست به ایثار و از خود گذشتگی می زنند. همچنانکه کارآفرینان سیاسی درصدد شناسایی نیازها و خلاء های سیاسی جامعه هستند و می کوشند تا موانع سیاسی موجود را جهت رشد و توسعه جامعه و استقرار عدالت و دموکراسی شناسایی و از سر راه بردارند, البته از طریقی نو و کارآفرینانه و بالاخره کارآفرینان فرهنگی افرادی هستند که ارزشهای فرهنگی را در جامعه خلق , کشفو یا احیاء می نمایند. در هر صورت از کارآفرینان اجتماعی , سیاسی و فر هنگی, همچون کارآفرینان اقتصادی دائما در جستجوی نیازها و فرصت ها هستند تا از طریق خلاقیت , ریسک پذیری و رهبری ارزشی را در جامعه ایجاد و خلاء یا نقص را رفع و اصلاح نماید (اینترنت , فصلنامه خلاقیت, 1386).

فرضيه هاي پژوهش :

فرضيه های فرعي:

پایان نامه روانشناسی+ نوشته شده در چهارشنبه 02 فروردين 1396 ساعت 2:16 توسط aaaa | | تعداد بازدید : 1

مطالب قبلی

» عوامل کلی مؤثر بر مطلوبیت مسکن-معماری پایدار
» طراحی مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری سبز
» اصول طراحی سبز
» مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز
» توسعه مدیریت زنجیره تامین سبز
» پایان نامه اجزای سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) و عملکرد سازمانی
» جرم شناختی سرقت در فضای سایبری-رشته حقوق
» حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انبار با پنجره زمانی
» پایان نامه سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری)
» پایان نامه سرمایه های فکری و اثر آن بر عملكرد سازمانی

صفحات وبلاگ

منوی اصلی

تبلیغات

دسته بندی خبر ها

نظر سنجی

درباره ی ما


آرشیو

پیوند های وبلاگ

امار وبلاگ

امکانات


Powered By
rozblog.com

کلیه ی حقوق مادی و معنوی وبلاگ postca محفوظ می باشد.